Serwis responsywny dla WCAG 2.0    24 235 55 77    |   
Panel klienta

Zmiany w Umowach oraz Regulaminach dla Abonentów związane z wejściem w życie 21 grudnia 2020 r. przepisów o zmianie w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z SOFTNET Telekom Bielińska sp.j. (dalej Umowa) oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin). Zmiany wejdą w życie z dniem 21.12.2020r. i będą następujące :

1. Postanowienia które mówią o wypowiedzeniu/rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy przez Abonenta w formie dokumentowej.  

Oświadczenie Abonenta o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej  na  czas  określony,  o  odstąpieniu  od  umowy,  o  rozwiązaniu  umowy  bądź  o wypowiedzeniu umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną bądź formę  dokumentową.  Abonent  może  złożyć  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu poprzednim,  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Operatora,  w  rozmowie telefonicznej (pod numerem telefonu Operatora wskazanym w umowie), poprzez wysłanie listownie na adres Biura Obsługi Klienta Operatora albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Operatora wskazany w umowie z adresu e-mail Abonenta podanego w Umowie).

W przypadku złożenia przez Abonenta w formie dokumentowej oświadczenia o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony/rozwiązaniu/wypowiedzeniu/odstąpieniu od umowy, Operator w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

Dodatkowo po otrzymaniu takiego oświadczenia we wskazanej formie dokumentowej Operator potwierdza ten fakt w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, datę jego otrzymania i dzień wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od umowy. Potwierdzenie to będzie dokonane:

2. Automatyczne przedłużenie na czas nieokreślony umów zawartych na czas określony.

W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia  w  każdym  czasie  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Przed  automatycznym  przedłużeniem  na  czas  nieokreślony  umowy  zawartej  na  czas określony Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o  automatycznym  przedłużeniu  umowy,  sposobach  jej  rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Po  automatycznym  przedłużeniem  na  czas  nieokreślony  umowy  zawartej  na  czas określony  Operator  co  najmniej  jeden  raz  w  roku  informuje  Abonenta  o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Powyższe zmiany Umowy nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

Zespół SOFTNET Telekom